ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

TEST TRANSLATION
ἵστημι
DEFINITION
أقام/يقيم ، أوضع/يُوضِع
FREQUENCY RANK
145
أقسام الكلام
فعل: μι-- نهاية الفعل
Arabic