ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

LEMA DE BUSCA
ἵστημι
DEFINIÇÃO
colocar em pé, levantar; instituir
RANQUE DE FREQUÊNCIA
145
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
Portuguese, International