ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

Search Lemma
ἵστημι
DEFINITION
a sta pe picioare, a se ridica
FREQUENCY RANK
145
PARTE DE VORBIRE
verb: -μι
Romanian