ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Search Lemma
ἀπόλλυμι
DEFINITION
kill, destroy; (mid.) perish, die
FREQUENCY RANK
279
Part of Speech
verb: -μι
SEMANTIC GROUP
Life and Death
English