ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

LEMA DE BUSCA
ἀπόλλυμι
DEFINIÇÃO
matar, destruirl (méd.) perecer, morrer
RANQUE DE FREQUÊNCIA
279
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
Portuguese, International