τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, τέτυγμαι, ἐτύχθην

Search Lemma
τυγχάνω
DEFINITION
hit, light upon, meet by chance (+gen.); reach, gain, obtain; happen to be (+ptc.)
FREQUENCY RANK
144
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
Humanity and Being
English