τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην

LEMA DE BUSCA
τυγχάνω
DEFINIÇÃO
atingir, obter por acaso (+gen.); alcançar, obter; acontecer (+ptc.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
144
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em líquida
Portuguese, International