τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην

TEST TRANSLATION
τυγχάνω
DEFINITION
صادف/يصادف ، ألتقى بالصدفة ؛ بلغ، حصل/يحصل على ؛ حدث أن (+ اسم فعل)
FREQUENCY RANK
144
أقسام الكلام
فعل: ω-- نهاية جذر الفعل λ, μ, ν, ρ
Arabic