τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην

Search Lemma
τυγχάνω
DEFINITION
a lovi, a lumina, a se întâlni din întâmplare (+gen.); a atinge, a dobândi; a se întâmpla să fie (+ptc.)
FREQUENCY RANK
144
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina lichidă
Romanian