προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Search Lemma
προστίθημι
DEFINITION
add; (med.) join
FREQUENCY RANK
266
Part of Speech
verb: -μι
SEMANTIC GROUP
Taking and Giving
Engelska