προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Search Lemma
προστίθημι
DEFINITION
a adăuga; (med.) a alătura
FREQUENCY RANK
266
PARTE DE VORBIRE
verb: -μι
Romanian