προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

LEMA DE BUSCA
προστίθημι
DEFINIÇÃO
adicionar; (med.) juntar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
266
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
Portuguese, International