παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

TEST TRANSLATION
παραδίδωμι
DEFINITION
سلّم/يسلّم ، تسلم/يتسلم ، دفع/يدفع إلى
FREQUENCY RANK
370
أقسام الكلام
فعل: μι-- نهاية الفعل
Arabic