παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Search Lemma
παραδίδωμι
DEFINITION
transmit, hand over, surrender
FREQUENCY RANK
370
Part of Speech
verb: -μι
SEMANTIC GROUP
Taking and Giving
Engelska