παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Search Lemma
παραδίδωμι
DEFINITION
a înconjura, a se preda
FREQUENCY RANK
370
PARTE DE VORBIRE
verb: -μι
Romanian