παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

LEMA DE BUSCA
παραδίδωμι
DEFINIÇÃO
transmitir; entregar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
370
PARTE DO DISCURSO
verbo: -μι
Portuguese, International