ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Search Lemma
ὁμολογέω
DEFINITION
agree with, say the same thing as (+dat.)
FREQUENCY RANK
347
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
Law and Judgment
English