ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

TEST TRANSLATION
ὁμολογέω
DEFINITION
وافق مع ، قال نفس الشيء كما ...، صرّح/يصرّح، اعترف بـ/يعترف بـ ، أقرّ/يقرّ بـ
FREQUENCY RANK
347
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic