ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

LEMA DE BUSCA
ὁμολογέω
DEFINIÇÃO
concordar com, dizer o mesmo que (+dat.)
RANQUE DE FREQUÊNCIA
347
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International