ὁμολογέω, ὁμολογήσω, ὡμολόγησα, ὡμολόγηκα, ὡμολόγημαι, ὡμολογήθην

Search Lemma
ὁμολογέω
DEFINITION
a fi de acord cu, a spune acelaşi lucru (+dat.)
FREQUENCY RANK
347
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian