ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην

Search Lemma
ἀκούω
DEFINITION
listen (to), hear (of)
FREQUENCY RANK
131
Part of Speech
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP
The Senses and Feelings
English