ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην

LEMA DE BUSCA
ἀκούω
DEFINIÇÃO
ouvir, escutar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
131
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical em vogal
Portuguese, International