τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

Search Lemma
τρέφω
DEFINITION
nourish, feed, support, maintain; rear, educate
FREQUENCY RANK
324
Part of Speech
verb: -ω labial stem
SEMANTIC GROUP
Life and Death
English