τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

Search Lemma
τρέφω
DEFINITION
a nutri, a hrăni, a menţine, a susţine; a educa, a creşte
FREQUENCY RANK
324
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina labială
Romanian