κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Search Lemma
κινέω
DEFINITION
set in motion, move, rouse
FREQUENCY RANK
172
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
Movement
English