κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

LEMA DE BUSCA
κινέω
DEFINIÇÃO
mover, movimentar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
172
PARTE DO DISCURSO
verbo: contrato
Portuguese, International