κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Search Lemma
κινέω
DEFINITION
a pune în mişcare, a mişca
FREQUENCY RANK
172
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian