κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

TEST TRANSLATION
κινέω
DEFINITION
إنطلق/ينطلق ، حرّك/يحرّك ، تحرّك/يتحرّك ، حرّض/ يحرّض
FREQUENCY RANK
172
أقسام الكلام
فعل: فعل فيه ترخيم
Arabic