πιστεύω, πιστεύσω, ἐπίστευσα, πεπίστευκα, πεπίστευμαι, ἐπιστεύθην

Search Lemma
πιστεύω
DEFINITION
trust, rely on, believe in (+dat.)
FREQUENCY RANK
314
Part of Speech
verb: -ω vowel stem
SEMANTIC GROUP
The Senses and Feelings
Inglés