θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Search Lemma
θαυμάζω
DEFINITION
to be in awe (of), be astonished (at)
FREQUENCY RANK
376
Part of Speech
verb: -ω dental stem
SEMANTIC GROUP
The Senses and Feelings
Inglés