θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

LEMA DE BUSCA
θαυμάζω
DEFINIÇÃO
ficar maravilhado, pasmar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
376
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical dental
Portuguese, International