θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

TEST TRANSLATION
θαυμάζω
DEFINITION
خشي/يخشى ، تعجب/يتعجب ، ذهل/يذهل
FREQUENCY RANK
376
أقسام الكلام
فعل: ω-- جذر فعل نطعيّ
Arabic