θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Search Lemma
θαυμάζω
DEFINITION
a fi în primejdie de, a se minuna de
FREQUENCY RANK
376
PARTE DE VORBIRE
verb: -ω rădăcina dentală
Romanian