ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον

Search Lemma
ἐναντίος
DEFINITION
opposite, facing; opposing
FREQUENCY RANK
163
Part of Speech
preposition
SEMANTIC GROUP
Direction
English