ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον

TEST TRANSLATION
ἐναντίος
DEFINITION
مقابل ، مواجه ؛ ضد
FREQUENCY RANK
163
أقسام الكلام
حرف جرّ
Arabic