ἐναντίος ἐναντία ἐναντίον

Search Lemma
ἐναντίος
DEFINITION
în faţa; opus
FREQUENCY RANK
163
PARTE DE VORBIRE
prepoziţie
Romanian