τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

Search Lemma
τιμάω
DEFINITION
to honor
FREQUENCY RANK
386
Part of Speech
verb: contracted
SEMANTIC GROUP
Ethics and Morals
English