τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

Search Lemma
τιμάω
DEFINITION
a onora
FREQUENCY RANK
386
PARTE DE VORBIRE
verb: contras
Romanian