προσήκω προσήξω

Search Lemma
προσήκω
DEFINITION
belong to, have to do with; be fitting for (+dat.); arrive at; οἱ προσήκοντες relatives; τὰ προσήκoντα duties
FREQUENCY RANK
358
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
Ethics and Morals
English