προσήκω προσήξω

LEMA DE BUSCA
προσήκω
DEFINIÇÃO
ser parente de; concerninr a(+dat.); vir a; οἱ προσήκοντες parentes; τὰ προσήκoντα deveres
RANQUE DE FREQUÊNCIA
358
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International