καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

Search Lemma
καταλαμβάνω
DEFINITION
seize, catch up with, arrest, compel
FREQUENCY RANK
381
Part of Speech
verb: -ω labial stem
SEMANTIC GROUP
War and Peace
English