εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

Search Lemma
εὑρίσκω
DEFINITION
find (out), discover, devise
FREQUENCY RANK
136
Part of Speech
verb: -ω palatal stem
SEMANTIC GROUP
Showing and Finding
English