εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

LEMA DE BUSCA
εὑρίσκω
DEFINIÇÃO
descobrir, encontrar
RANQUE DE FREQUÊNCIA
136
PARTE DO DISCURSO
verbo: -ω radical palatal
Portuguese, International