δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

Search Lemma
δέχομαι
DEFINITION
take, accept; welcome, entertain
FREQUENCY RANK
319
Part of Speech
verb: deponent
SEMANTIC GROUP
Family and Friendship and the Home
English