δέχομαι, δέξομαι, ἐδεξάμην, δέδεγμαι, -εδέχθην

LEMA DE BUSCA
δέχομαι
DEFINIÇÃO
pegar, aceitar; enterter, dar as boas vindas
RANQUE DE FREQUÊNCIA
319
PARTE DO DISCURSO
verbo: depoente
Portuguese, International