προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

释义: 
προστίθημι
释义: 
增加;(中动态)加入,参加
词性: 
动词:以-μι结尾
语义组: 
拿取与给与
词频排序: 
266