προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

LEMA DE BUSCA: 
προστίθημι
DEFINIÇÃO: 
adicionar; (med.) juntar
PARTE DO DISCURSO: 
verbo: -μι
GRUPO SEMÂNTICO: 
Pegar e Dar
RANQUE DE FREQUÊNCIA: 
266