προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Search Lemma: 
προστίθημι
DEFINITION: 
yanına/karşısına yerleştirmek, teslim etmek; (med.) eklemek, katmak, (+dat) -ile anlaşmak
SÖZCÜK TÜRÜ: 
fiil: -μι grubu
ANLAMSAL ALAN: 
Alma ve Verme
FREQUENCY RANK: 
266