προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

TEST TRANSLATION: 
προστίθημι
DEFINITION: 
أضاف/يضيف إلى ؛ أنضمّ/ينضمّ
أقسام الكلام: 
فعل: μι-- نهاية الفعل
المجموعة الدلالية: 
الأخذ والإعطاء
FREQUENCY RANK: 
266