προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Hasło: 
προστίθημι
Definicja: 
dodawać; (med.) przyłączyć się
Część mowy: 
Czasownik: -μι
Grupa semantyczna: 
Branie i dawanie
Frekwencja: 
266